NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 8:33-44

8:33 apekriyhsan <611> (5662) prov <4314> auton <846> sperma <4690> abraam <11> esmen <1510> (5748) kai <2532> oudeni <3762> dedouleukamen <1398> (5758) pwpote <4455> pwv <4459> su <4771> legeiv <3004> (5719) oti <3754> eleuyeroi <1658> genhsesye <1096> (5695)

8:34 apekriyh <611> (5662) autoiv <846> [o] <3588> ihsouv <2424> amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> pav <3956> o <3588> poiwn <4160> (5723) thn <3588> amartian <266> doulov <1401> estin <1510> (5748) [thv <3588> amartiav] <266>

8:35 o <3588> de <1161> doulov <1401> ou <3756> menei <3306> (5719) en <1722> th <3588> oikia <3614> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> o <3588> uiov <5207> menei <3306> (5719) eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

8:36 ean <1437> oun <3767> o <3588> uiov <5207> umav <5209> eleuyerwsh <1659> (5661) ontwv <3689> eleuyeroi <1658> esesye <1510> (5704)

8:37 oida <1492> (5758) oti <3754> sperma <4690> abraam <11> este <1510> (5748) alla <235> zhteite <2212> (5719) me <3165> apokteinai <615> (5658) oti <3754> o <3588> logov <3056> o <3588> emov <1699> ou <3756> cwrei <5562> (5719) en <1722> umin <5213>

8:38 a <3739> egw <1473> ewraka <3708> (5758) para <3844> tw <3588> patri <3962> lalw <2980> (5719) kai <2532> umeiv <5210> oun <3767> a <3739> hkousate <191> (5656) para <3844> tou <3588> patrov <3962> poieite <4160> (5719)

8:39 apekriyhsan <611> (5662) kai <2532> eipan <3004> (5627) autw <846> o <3588> pathr <3962> hmwn <2257> abraam <11> estin <1510> (5748) legei <3004> (5719) autoiv <846> [o] <3588> ihsouv <2424> ei <1487> tekna <5043> tou <3588> abraam <11> este <1510> (5748) ta <3588> erga <2041> tou <3588> abraam <11> poieite <4160> (5720)

8:40 nun <3568> de <1161> zhteite <2212> (5719) me <3165> apokteinai <615> (5658) anyrwpon <444> ov <3739> thn <3588> alhyeian <225> umin <5213> lelalhka <2980> (5758) hn <3739> hkousa <191> (5656) para <3844> tou <3588> yeou <2316> touto <5124> abraam <11> ouk <3756> epoihsen <4160> (5656)

8:41 umeiv <5210> poieite <4160> (5719) ta <3588> erga <2041> tou <3588> patrov <3962> umwn <5216> eipan <3004> (5627) autw <846> hmeiv <2249> ek <1537> porneiav <4202> ouk <3756> egennhyhmen <1080> (5681) ena <1520> patera <3962> ecomen <2192> (5719) ton <3588> yeon <2316>

8:42 eipen <2036> (5627) autoiv <846> [o] <3588> ihsouv <2424> ei <1487> o <3588> yeov <2316> pathr <3962> umwn <5216> hn <1510> (5713) hgapate <25> (5707) an <302> eme <1691> egw <1473> gar <1063> ek <1537> tou <3588> yeou <2316> exhlyon <1831> (5627) kai <2532> hkw <2240> (5719) oude <3761> gar <1063> ap <575> emautou <1683> elhluya <2064> (5754) all <235> ekeinov <1565> me <3165> apesteilen <649> (5656)

8:43 dia <1223> ti <5101> thn <3588> lalian <2981> thn <3588> emhn <1699> ou <3756> ginwskete <1097> (5719) oti <3754> ou <3756> dunasye <1410> (5736) akouein <191> (5721) ton <3588> logon <3056> ton <3588> emon <1699>

8:44 umeiv <5210> ek <1537> tou <3588> patrov <3962> tou <3588> diabolou <1228> este <1510> (5748) kai <2532> tav <3588> epiyumiav <1939> tou <3588> patrov <3962> umwn <5216> yelete <2309> (5719) poiein <4160> (5721) ekeinov <1565> anyrwpoktonov <443> hn <1510> (5713) ap <575> archv <746> kai <2532> en <1722> th <3588> alhyeia <225> ouk <3756> esthken <2476> (5707) <2476> (5758) oti <3754> ouk <3756> estin <1510> (5748) alhyeia <225> en <1722> autw <846> otan <3752> lalh <2980> (5725) to <3588> qeudov <5579> ek <1537> twn <3588> idiwn <2398> lalei <2980> (5719) oti <3754> qeusthv <5583> estin <1510> (5748) kai <2532> o <3588> pathr <3962> autou <846>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org