NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 7:6

7:6 legei <3004> (5719) oun <3767> autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> o <3588> kairov <2540> o <3588> emov <1699> oupw <3768> parestin <3918> (5748) o <3588> de <1161> kairov <2540> o <3588> umeterov <5212> pantote <3842> estin <1510> (5748) etoimov <2092>

John 7:8

7:8 umeiv <5210> anabhte <305> (5628) eiv <1519> thn <3588> eorthn <1859> egw <1473> oupw <3768> anabainw <305> (5719) eiv <1519> thn <3588> eorthn <1859> tauthn <3778> oti <3754> o <3588> emov <1699> kairov <2540> oupw <3768> peplhrwtai <4137> (5769)

John 7:44-46

7:44 tinev <5100> de <1161> hyelon <2309> (5707) ex <1537> autwn <846> piasai <4084> (5658) auton <846> all <235> oudeiv <3762> ebalen <906> (5627) ep <1909> auton <846> tav <3588> ceirav <5495>

7:45 hlyon <2064> (5627) oun <3767> oi <3588> uphretai <5257> prov <4314> touv <3588> arciereiv <749> kai <2532> farisaiouv <5330> kai <2532> eipon <2036> (5627) autoiv <846> ekeinoi <1565> dia <1223> ti <5101> ouk <3756> hgagete <71> (5627) auton <846>

7:46 apekriyhsan <611> (5662) oi <3588> uphretai <5257> oudepote <3763> elalhsen <2980> (5656) outwv <3779> anyrwpov <444>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org