NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 7:45

7:45 hlyon <2064> (5627) oun <3767> oi <3588> uphretai <5257> prov <4314> touv <3588> arciereiv <749> kai <2532> farisaiouv <5330> kai <2532> eipon <2036> (5627) autoiv <846> ekeinoi <1565> dia <1223> ti <5101> ouk <3756> hgagete <71> (5627) auton <846>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org