NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 7:35-36

7:35 eipon <2036> (5627) oun <3767> oi <3588> ioudaioi <2453> prov <4314> eautouv <1438> pou <4226> outov <3778> mellei <3195> (5719) poreuesyai <4198> (5738) oti <3754> hmeiv <2249> ouc <3756> eurhsomen <2147> (5692) auton <846> mh <3361> eiv <1519> thn <3588> diasporan <1290> twn <3588> ellhnwn <1672> mellei <3195> (5719) poreuesyai <4198> (5738) kai <2532> didaskein <1321> (5721) touv <3588> ellhnav <1672>

7:36 tiv <5101> estin <1510> (5748) o <3588> logov <3056> outov <3778> on <3739> eipen <2036> (5627) zhthsete <2212> (5692) me <3165> kai <2532> ouc <3756> eurhsete <2147> (5692) me <3165> kai <2532> opou <3699> eimi <1510> (5748) egw <1473> umeiv <5210> ou <3756> dunasye <1410> (5736) elyein <2064> (5629)TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org