NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 7:32

7:32 hkousan <191> (5656) oi <3588> farisaioi <5330> tou <3588> oclou <3793> gogguzontov <1111> (5723) peri <4012> autou <846> tauta <5023> kai <2532> apesteilan <649> (5656) oi <3588> arciereiv <749> kai <2532> oi <3588> farisaioi <5330> uphretav <5257> ina <2443> piaswsin <4084> (5661) auton <846>

John 7:45

7:45 hlyon <2064> (5627) oun <3767> oi <3588> uphretai <5257> prov <4314> touv <3588> arciereiv <749> kai <2532> farisaiouv <5330> kai <2532> eipon <2036> (5627) autoiv <846> ekeinoi <1565> dia <1223> ti <5101> ouk <3756> hgagete <71> (5627) auton <846>TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org