NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 7:3-10

7:3 eipon <2036> (5627) oun <3767> prov <4314> auton <846> oi <3588> adelfoi <80> autou <846> metabhyi <3327> (5628) enteuyen <1782> kai <2532> upage <5217> (5720) eiv <1519> thn <3588> ioudaian <2449> ina <2443> kai <2532> oi <3588> mayhtai <3101> sou <4675> yewrhsousin <2334> (5692) [sou] <4675> ta <3588> erga <2041> a <3739> poieiv <4160> (5719)

7:4 oudeiv <3762> gar <1063> ti <5100> en <1722> kruptw <2927> poiei <4160> (5719) kai <2532> zhtei <2212> (5719) autov <846> en <1722> parrhsia <3954> einai <1510> (5750) ei <1487> tauta <5023> poieiv <4160> (5719) fanerwson <5319> (5657) seauton <4572> tw <3588> kosmw <2889>

7:5 oude <3761> gar <1063> oi <3588> adelfoi <80> autou <846> episteuon <4100> (5707) eiv <1519> auton <846>

7:6 legei <3004> (5719) oun <3767> autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> o <3588> kairov <2540> o <3588> emov <1699> oupw <3768> parestin <3918> (5748) o <3588> de <1161> kairov <2540> o <3588> umeterov <5212> pantote <3842> estin <1510> (5748) etoimov <2092>

7:7 ou <3756> dunatai <1410> (5736) o <3588> kosmov <2889> misein <3404> (5721) umav <5209> eme <1691> de <1161> misei <3404> (5719) oti <3754> egw <1473> marturw <3140> (5719) peri <4012> autou <846> oti <3754> ta <3588> erga <2041> autou <846> ponhra <4190> estin <1510> (5748)

7:8 umeiv <5210> anabhte <305> (5628) eiv <1519> thn <3588> eorthn <1859> egw <1473> oupw <3768> anabainw <305> (5719) eiv <1519> thn <3588> eorthn <1859> tauthn <3778> oti <3754> o <3588> emov <1699> kairov <2540> oupw <3768> peplhrwtai <4137> (5769)

7:9 tauta <5023> de <1161> eipwn <2036> (5631) autoiv <846> emeinen <3306> (5656) en <1722> th <3588> galilaia <1056>

7:10 wv <5613> de <1161> anebhsan <305> (5627) oi <3588> adelfoi <80> autou <846> eiv <1519> thn <3588> eorthn <1859> tote <5119> kai <2532> autov <846> anebh <305> (5627) ou <3756> fanerwv <5320> alla <235> wv <5613> en <1722> kruptw <2927>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org