NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 7:25-26

7:25 elegon <3004> (5707) oun <3767> tinev <5100> ek <1537> twn <3588> ierosolumitwn <2415> ouc <3756> outov <3778> estin <1510> (5748) on <3739> zhtousin <2212> (5719) apokteinai <615> (5658)

7:26 kai <2532> ide <1492> (5657) parrhsia <3954> lalei <2980> (5719) kai <2532> ouden <3762> autw <846> legousin <3004> (5719) mhpote <3379> alhywv <230> egnwsan <1097> (5627) oi <3588> arcontev <758> oti <3754> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> cristov <5547>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org