NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 7:19

7:19 ou <3756> mwushv <3475> edwken <1325> (5656) umin <5213> ton <3588> nomon <3551> kai <2532> oudeiv <3762> ex <1537> umwn <5216> poiei <4160> (5719) ton <3588> nomon <3551> ti <5101> me <3165> zhteite <2212> (5719) apokteinai <615> (5658)TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org