NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 7:1-2

7:1 kai <2532> meta <3326> tauta <5023> periepatei <4043> (5707) [o] <3588> ihsouv <2424> en <1722> th <3588> galilaia <1056> ou <3756> gar <1063> hyelen <2309> (5707) en <1722> th <3588> ioudaia <2449> peripatein <4043> (5721) oti <3754> ezhtoun <2212> (5707) auton <846> oi <3588> ioudaioi <2453> apokteinai <615> (5658)

7:2 hn <1510> (5713) de <1161> egguv <1451> h <3588> eorth <1859> twn <3588> ioudaiwn <2453> h <3588> skhnophgia <4634>TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org