NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 6:61

6:61 eidwv <1492> (5761) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> en <1722> eautw <1438> oti <3754> gogguzousin <1111> (5719) peri <4012> toutou <5127> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> eipen <2036> (5627) autoiv <846> touto <5124> umav <5209> skandalizei <4624> (5719)

John 6:64

6:64 all <235> eisin <1510> (5748) ex <1537> umwn <5216> tinev <5100> oi <3739> ou <3756> pisteuousin <4100> (5719) hdei <1492> (5715) gar <1063> ex <1537> archv <746> o <3588> ihsouv <2424> tinev <5101> eisin <1510> (5748) oi <3588> mh <3361> pisteuontev <4100> (5723) kai <2532> tiv <5101> estin <1510> (5748) o <3588> paradwswn <3860> (5694) auton <846>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.09 seconds
powered by bible.org