NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 6:5-15

6:5 eparav <1869> (5660) oun <3767> touv <3588> ofyalmouv <3788> o <3588> ihsouv <2424> kai <2532> yeasamenov <2300> (5666) oti <3754> poluv <4183> oclov <3793> ercetai <2064> (5736) prov <4314> auton <846> legei <3004> (5719) prov <4314> filippon <5376> poyen <4159> agoraswmen <59> (5661) artouv <740> ina <2443> fagwsin <5315> (5632) outoi <3778>

6:6 touto <5124> de <1161> elegen <3004> (5707) peirazwn <3985> (5723) auton <846> autov <846> gar <1063> hdei <1492> (5715) ti <5101> emellen <3195> (5707) poiein <4160> (5721)

6:7 apekriyh <611> (5662) autw <846> filippov <5376> diakosiwn <1250> dhnariwn <1220> artoi <740> ouk <3756> arkousin <714> (5719) autoiv <846> ina <2443> ekastov <1538> bracu <1024> labh <2983> (5632)

6:8 legei <3004> (5719) autw <846> eiv <1520> ek <1537> twn <3588> mayhtwn <3101> autou <846> andreav <406> o <3588> adelfov <80> simwnov <4613> petrou <4074>

6:9 estin <1510> (5748) paidarion <3808> wde <5602> ov <3739> ecei <2192> (5719) pente <4002> artouv <740> kriyinouv <2916> kai <2532> duo <1417> oqaria <3795> alla <235> tauta <5023> ti <5101> estin <1510> (5748) eiv <1519> tosoutouv <5118>

6:10 eipen <2036> (5627) o <3588> ihsouv <2424> poihsate <4160> (5657) touv <3588> anyrwpouv <444> anapesein <377> (5629) hn <1510> (5713) de <1161> cortov <5528> poluv <4183> en <1722> tw <3588> topw <5117> anepesan <377> (5656) oun <3767> oi <3588> andrev <435> ton <3588> ariymon <706> wv <5613> pentakiscilioi <4000>

6:11 elaben <2983> (5627) oun <3767> touv <3588> artouv <740> o <3588> ihsouv <2424> kai <2532> eucaristhsav <2168> (5660) diedwken <1239> (5656) toiv <3588> anakeimenoiv <345> (5740) omoiwv <3668> kai <2532> ek <1537> twn <3588> oqariwn <3795> oson <3745> hyelon <2309> (5707)

6:12 wv <5613> de <1161> eneplhsyhsan <1705> (5681) legei <3004> (5719) toiv <3588> mayhtaiv <3101> autou <846> sunagagete <4863> (5628) ta <3588> perisseusanta <4052> (5660) klasmata <2801> ina <2443> mh <3361> ti <5100> apolhtai <622> (5643)

6:13 sunhgagon <4863> (5627) oun <3767> kai <2532> egemisan <1072> (5656) dwdeka <1427> kofinouv <2894> klasmatwn <2801> ek <1537> twn <3588> pente <4002> artwn <740> twn <3588> kriyinwn <2916> a <3739> eperisseusan <4052> (5656) toiv <3588> bebrwkosin <977> (5761)

6:14 oi <3588> oun <3767> anyrwpoi <444> idontev <1492> (5631) a <3739> epoihsen <4160> (5656) shmeia <4592> elegon <3004> (5707) oti <3754> outov <3778> estin <1510> (5748) alhywv <230> o <3588> profhthv <4396> o <3588> ercomenov <2064> (5740) eiv <1519> ton <3588> kosmon <2889>

6:15 ihsouv <2424> oun <3767> gnouv <1097> (5631) oti <3754> mellousin <3195> (5719) ercesyai <2064> (5738) kai <2532> arpazein <726> (5721) auton <846> ina <2443> poihswsin <4160> (5661) basilea <935> anecwrhsen <402> (5656) palin <3825> eiv <1519> to <3588> orov <3735> autov <846> monov <3441>TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org