NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 6:42

6:42 kai <2532> elegon <3004> (5707) ouci <3780> outov <3778> estin <1510> (5748) ihsouv <2424> o <3588> uiov <5207> iwshf <2501> ou <3739> hmeiv <2249> oidamen <1492> (5758) ton <3588> patera <3962> kai <2532> thn <3588> mhtera <3384> pwv <4459> nun <3568> legei <3004> (5719) oti <3754> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> katabebhka <2597> (5758)

John 6:52

6:52 emaconto <3164> (5711) oun <3767> prov <4314> allhlouv <240> oi <3588> ioudaioi <2453> legontev <3004> (5723) pwv <4459> dunatai <1410> (5736) outov <3778> hmin <2254> dounai <1325> (5629) thn <3588> sarka <4561> [autou] <846> fagein <5315> (5629)TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.07 seconds
powered by bible.org