NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 6:17

6:17 kai <2532> embantev <1684> (5631) eiv <1519> ploion <4143> hrconto <2064> (5711) peran <4008> thv <3588> yalasshv <2281> eiv <1519> kafarnaoum <2584> kai <2532> skotia <4653> hdh <2235> egegonei <1096> (5715) kai <2532> oupw <3768> elhluyei <2064> (5715) prov <4314> autouv <846> o <3588> ihsouv <2424>

John 6:24

6:24 ote <3753> oun <3767> eiden <1492> (5627) o <3588> oclov <3793> oti <3754> ihsouv <2424> ouk <3756> estin <1510> (5748) ekei <1563> oude <3761> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> enebhsan <1684> (5627) autoi <846> eiv <1519> ta <3588> ploiaria <4142> kai <2532> hlyon <2064> (5627) eiv <1519> kafarnaoum <2584> zhtountev <2212> (5723) ton <3588> ihsoun <2424>

John 6:59

6:59 tauta <5023> eipen <2036> (5627) en <1722> sunagwgh <4864> didaskwn <1321> (5723) en <1722> kafarnaoum <2584>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org