NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 5:39-40

5:39 eraunate <2045> (5719) <2045> (5720) tav <3588> grafav <1124> oti <3754> umeiv <5210> dokeite <1380> (5719) en <1722> autaiv <846> zwhn <2222> aiwnion <166> ecein <2192> (5721) kai <2532> ekeinai <1565> eisin <1510> (5748) ai <3588> marturousai <3140> (5723) peri <4012> emou <1700>

5:40 kai <2532> ou <3756> yelete <2309> (5719) elyein <2064> (5629) prov <4314> me <3165> ina <2443> zwhn <2222> echte <2192> (5725)TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org