NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 5:21

5:21 wsper <5618> gar <1063> o <3588> pathr <3962> egeirei <1453> (5719) touv <3588> nekrouv <3498> kai <2532> zwopoiei <2227> (5719) outwv <3779> kai <2532> o <3588> uiov <5207> ouv <3739> yelei <2309> (5719) zwopoiei <2227> (5719)

John 5:24-25

5:24 amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> o <3588> ton <3588> logon <3056> mou <3450> akouwn <191> (5723) kai <2532> pisteuwn <4100> (5723) tw <3588> pemqanti <3992> (5660) me <3165> ecei <2192> (5719) zwhn <2222> aiwnion <166> kai <2532> eiv <1519> krisin <2920> ouk <3756> ercetai <2064> (5736) alla <235> metabebhken <3327> (5758) ek <1537> tou <3588> yanatou <2288> eiv <1519> thn <3588> zwhn <2222>

5:25 amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> ercetai <2064> (5736) wra <5610> kai <2532> nun <3568> estin <1510> (5748) ote <3753> oi <3588> nekroi <3498> akousousin <191> (5692) thv <3588> fwnhv <5456> tou <3588> uiou <5207> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> oi <3588> akousantev <191> (5660) zhsousin <2198> (5692)TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org