NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 5:19-29

5:19 apekrinato <611> (5662) oun <3767> [o <3588> ihsouv] <2424> kai <2532> elegen <3004> (5707) autoiv <846> amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> ou <3756> dunatai <1410> (5736) o <3588> uiov <5207> poiein <4160> (5721) af <575> eautou <1438> ouden <3762> ean <1437> mh <3361> ti <5100> bleph <991> (5725) ton <3588> patera <3962> poiounta <4160> (5723) a <3739> gar <1063> an <302> ekeinov <1565> poih <4160> (5725) tauta <5023> kai <2532> o <3588> uiov <5207> omoiwv <3668> poiei <4160> (5719)

5:20 o <3588> gar <1063> pathr <3962> filei <5368> (5719) ton <3588> uion <5207> kai <2532> panta <3956> deiknusin <1166> (5719) autw <846> a <3739> autov <846> poiei <4160> (5719) kai <2532> meizona <3173> toutwn <5130> deixei <1166> (5692) autw <846> erga <2041> ina <2443> umeiv <5210> yaumazhte <2296> (5725)

5:21 wsper <5618> gar <1063> o <3588> pathr <3962> egeirei <1453> (5719) touv <3588> nekrouv <3498> kai <2532> zwopoiei <2227> (5719) outwv <3779> kai <2532> o <3588> uiov <5207> ouv <3739> yelei <2309> (5719) zwopoiei <2227> (5719)

5:22 oude <3761> gar <1063> o <3588> pathr <3962> krinei <2919> (5719) oudena <3762> alla <235> thn <3588> krisin <2920> pasan <3956> dedwken <1325> (5758) tw <3588> uiw <5207>

5:23 ina <2443> pantev <3956> timwsin <5091> (5725) ton <3588> uion <5207> kaywv <2531> timwsin <5091> (5719) ton <3588> patera <3962> o <3588> mh <3361> timwn <5091> (5723) ton <3588> uion <5207> ou <3756> tima <5091> (5719) ton <3588> patera <3962> ton <3588> pemqanta <3992> (5660) auton <846>

5:24 amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> o <3588> ton <3588> logon <3056> mou <3450> akouwn <191> (5723) kai <2532> pisteuwn <4100> (5723) tw <3588> pemqanti <3992> (5660) me <3165> ecei <2192> (5719) zwhn <2222> aiwnion <166> kai <2532> eiv <1519> krisin <2920> ouk <3756> ercetai <2064> (5736) alla <235> metabebhken <3327> (5758) ek <1537> tou <3588> yanatou <2288> eiv <1519> thn <3588> zwhn <2222>

5:25 amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> ercetai <2064> (5736) wra <5610> kai <2532> nun <3568> estin <1510> (5748) ote <3753> oi <3588> nekroi <3498> akousousin <191> (5692) thv <3588> fwnhv <5456> tou <3588> uiou <5207> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> oi <3588> akousantev <191> (5660) zhsousin <2198> (5692)

5:26 wsper <5618> gar <1063> o <3588> pathr <3962> ecei <2192> (5719) zwhn <2222> en <1722> eautw <1438> outwv <3779> kai <2532> tw <3588> uiw <5207> edwken <1325> (5656) zwhn <2222> ecein <2192> (5721) en <1722> eautw <1438>

5:27 kai <2532> exousian <1849> edwken <1325> (5656) autw <846> krisin <2920> poiein <4160> (5721) oti <3754> uiov <5207> anyrwpou <444> estin <1510> (5748)

5:28 mh <3361> yaumazete <2296> (5720) touto <5124> oti <3754> ercetai <2064> (5736) wra <5610> en <1722> h <3739> pantev <3956> oi <3588> en <1722> toiv <3588> mnhmeioiv <3419> akousousin <191> (5692) thv <3588> fwnhv <5456> autou <846>

5:29 kai <2532> ekporeusontai <1607> (5695) oi <3588> ta <3588> agaya <18> poihsantev <4160> (5660) eiv <1519> anastasin <386> zwhv <2222> oi <3588> ta <3588> faula <5337> praxantev <4238> (5660) eiv <1519> anastasin <386> krisewv <2920>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org