NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 5:18

5:18 dia <1223> touto <5124> oun <3767> mallon <3123> ezhtoun <2212> (5707) auton <846> oi <3588> ioudaioi <2453> apokteinai <615> (5658) oti <3754> ou <3756> monon <3440> eluen <3089> (5707) to <3588> sabbaton <4521> alla <235> kai <2532> patera <3962> idion <2398> elegen <3004> (5707) ton <3588> yeon <2316> ison <2470> eauton <1438> poiwn <4160> (5723) tw <3588> yew <2316>

John 19:8

19:8 ote <3753> oun <3767> hkousen <191> (5656) o <3588> pilatov <4091> touton <5126> ton <3588> logon <3056> mallon <3123> efobhyh <5399> (5675)TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org