NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 4:48-50

4:48 eipen <2036> (5627) oun <3767> o <3588> ihsouv <2424> prov <4314> auton <846> ean <1437> mh <3361> shmeia <4592> kai <2532> terata <5059> idhte <1492> (5632) ou <3756> mh <3361> pisteushte <4100> (5661)

4:49 legei <3004> (5719) prov <4314> auton <846> o <3588> basilikov <937> kurie <2962> katabhyi <2597> (5628) prin <4250> apoyanein <599> (5629) to <3588> paidion <3813> mou <3450>

4:50 legei <3004> (5719) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> poreuou <4198> (5737) o <3588> uiov <5207> sou <4675> zh <2198> (5719) episteusen <4100> (5656) o <3588> anyrwpov <444> tw <3588> logw <3056> on <3739> eipen <2036> (5627) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> kai <2532> eporeueto <4198> (5711)TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org