NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 4:45-47

4:45 ote <3753> oun <3767> hlyen <2064> (5627) eiv <1519> thn <3588> galilaian <1056> edexanto <1209> (5662) auton <846> oi <3588> galilaioi <1057> panta <3956> ewrakotev <3708> (5761) osa <3745> epoihsen <4160> (5656) en <1722> ierosolumoiv <2414> en <1722> th <3588> eorth <1859> kai <2532> autoi <846> gar <1063> hlyon <2064> (5627) eiv <1519> thn <3588> eorthn <1859>

4:46 hlyen <2064> (5627) oun <3767> palin <3825> eiv <1519> thn <3588> kana <2580> thv <3588> galilaiav <1056> opou <3699> epoihsen <4160> (5656) to <3588> udwr <5204> oinon <3631> kai <2532> hn <1510> (5713) tiv <5100> basilikov <937> ou <3739> o <3588> uiov <5207> hsyenei <770> (5707) en <1722> kafarnaoum <2584>

4:47 outov <3778> akousav <191> (5660) oti <3754> ihsouv <2424> hkei <2240> (5719) ek <1537> thv <3588> ioudaiav <2449> eiv <1519> thn <3588> galilaian <1056> aphlyen <565> (5627) prov <4314> auton <846> kai <2532> hrwta <2065> (5707) ina <2443> katabh <2597> (5632) kai <2532> iashtai <2390> (5667) autou <846> ton <3588> uion <5207> hmellen <3195> (5707) gar <1063> apoynhskein <599> (5721)TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org