NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 4:31-34

4:31 en <1722> tw <3588> metaxu <3342> hrwtwn <2065> (5707) auton <846> oi <3588> mayhtai <3101> legontev <3004> (5723) rabbi <4461> fage <5315> (5628)

4:32 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) autoiv <846> egw <1473> brwsin <1035> ecw <2192> (5719) fagein <5315> (5629) hn <3739> umeiv <5210> ouk <3756> oidate <1492> (5758)

4:33 elegon <3004> (5707) oun <3767> oi <3588> mayhtai <3101> prov <4314> allhlouv <240> mh <3361> tiv <5100> hnegken <5342> (5656) autw <846> fagein <5315> (5629)

4:34 legei <3004> (5719) autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> emon <1699> brwma <1033> estin <1510> (5748) ina <2443> poihsw <4160> (5661) to <3588> yelhma <2307> tou <3588> pemqantov <3992> (5660) me <3165> kai <2532> teleiwsw <5048> (5661) autou <846> to <3588> ergon <2041>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org