NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 4:21

4:21 legei <3004> (5719) auth <846> o <3588> ihsouv <2424> pisteue <4100> (5720) moi <3427> gunai <1135> oti <3754> ercetai <2064> (5736) wra <5610> ote <3753> oute <3777> en <1722> tw <3588> orei <3735> toutw <5129> oute <3777> en <1722> ierosolumoiv <2414> proskunhsete <4352> (5692) tw <3588> patri <3962>

John 8:10

8:10 [[anakuqav <352> (5660) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) auth <846> gunai <1135> pou <4226> eisin <1510> (5748) oudeiv <3762> se <4571> katekrinen]] <2632> (5656)

John 19:26

19:26 ihsouv <2424> oun <3767> idwn <1492> (5631) thn <3588> mhtera <3384> kai <2532> ton <3588> mayhthn <3101> parestwta <3936> (5761) on <3739> hgapa <25> (5707) legei <3004> (5719) th <3588> mhtri <3384> gunai <1135> ide <1492> (5657) o <3588> uiov <5207> sou <4675>

John 20:15

20:15 legei <3004> (5719) auth <846> ihsouv <2424> gunai <1135> ti <5101> klaieiv <2799> (5719) tina <5101> zhteiv <2212> (5719) ekeinh <1565> dokousa <1380> (5723) oti <3754> o <3588> khpourov <2780> estin <1510> (5748) legei <3004> (5719) autw <846> kurie <2962> ei <1487> su <4771> ebastasav <941> (5656) auton <846> eipe <2036> (5628) moi <3427> pou <4226> eyhkav <5087> (5656) auton <846> kagw <2504> auton <846> arw <142> (5692)TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.05 seconds
powered by bible.org