NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 4:19

4:19 legei <3004> (5719) autw <846> h <3588> gunh <1135> kurie <2962> yewrw <2334> (5719) oti <3754> profhthv <4396> ei <1510> (5748) su <4771>

John 4:25

4:25 legei <3004> (5719) autw <846> h <3588> gunh <1135> oida <1492> (5758) oti <3754> messiav <3323> ercetai <2064> (5736) o <3588> legomenov <3004> (5746) cristov <5547> otan <3752> elyh <2064> (5632) ekeinov <1565> anaggelei <312> (5692) hmin <2254> apanta <537>

John 4:42

4:42 th <3588> te <5037> gunaiki <1135> elegon <3004> (5707) [oti] <3754> ouketi <3765> dia <1223> thn <3588> shn <4674> lalian <2981> pisteuomen <4100> (5719) autoi <846> gar <1063> akhkoamen <191> (5754) kai <2532> oidamen <1492> (5758) oti <3754> outov <3778> estin <1510> (5748) alhywv <230> o <3588> swthr <4990> tou <3588> kosmou <2889>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org