NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 3:23-27

3:23 hn <1510> (5713) de <1161> kai <2532> [o] <3588> iwannhv <2491> baptizwn <907> (5723) en <1722> ainwn <137> egguv <1451> tou <3588> saleim <4530> oti <3754> udata <5204> polla <4183> hn <1510> (5713) ekei <1563> kai <2532> pareginonto <3854> (5708) kai <2532> ebaptizonto <907> (5712)

3:24 oupw <3768> gar <1063> hn <1510> (5713) beblhmenov <906> (5772) eiv <1519> thn <3588> fulakhn <5438> iwannhv <2491>

3:25 egeneto <1096> (5633) oun <3767> zhthsiv <2214> ek <1537> twn <3588> mayhtwn <3101> iwannou <2491> meta <3326> ioudaiou <2453> peri <4012> kayarismou <2512>

3:26 kai <2532> hlyon <2064> (5627) prov <4314> ton <3588> iwannhn <2491> kai <2532> eipan <3004> (5627) autw <846> rabbi <4461> ov <3739> hn <1510> (5713) meta <3326> sou <4675> peran <4008> tou <3588> iordanou <2446> w <3739> su <4771> memarturhkav <3140> (5758) ide <1492> (5657) outov <3778> baptizei <907> (5719) kai <2532> pantev <3956> ercontai <2064> (5736) prov <4314> auton <846>

3:27 apekriyh <611> (5662) iwannhv <2491> kai <2532> eipen <2036> (5627) ou <3756> dunatai <1410> (5736) anyrwpov <444> lambanein <2983> (5721) ouden <3762> ean <1437> mh <3361> h <1510> (5753) dedomenon <1325> (5772) autw <846> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org