NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 3:16-18

3:16 outwv <3779> gar <1063> hgaphsen <25> (5656) o <3588> yeov <2316> ton <3588> kosmon <2889> wste <5620> ton <3588> uion <5207> ton <3588> monogenh <3439> edwken <1325> (5656) ina <2443> pav <3956> o <3588> pisteuwn <4100> (5723) eiv <1519> auton <846> mh <3361> apolhtai <622> (5643) all <235> ech <2192> (5725) zwhn <2222> aiwnion <166>

3:17 ou <3756> gar <1063> apesteilen <649> (5656) o <3588> yeov <2316> ton <3588> uion <5207> eiv <1519> ton <3588> kosmon <2889> ina <2443> krinh <2919> (5725) ton <3588> kosmon <2889> all <235> ina <2443> swyh <4982> (5686) o <3588> kosmov <2889> di <1223> autou <846>

3:18 o <3588> pisteuwn <4100> (5723) eiv <1519> auton <846> ou <3756> krinetai <2919> (5743) o <3588> mh <3361> pisteuwn <4100> (5723) hdh <2235> kekritai <2919> (5769) oti <3754> mh <3361> pepisteuken <4100> (5758) eiv <1519> to <3588> onoma <3686> tou <3588> monogenouv <3439> uiou <5207> tou <3588> yeou <2316>

John 3:35-36

3:35 o <3588> pathr <3962> agapa <25> (5719) ton <3588> uion <5207> kai <2532> panta <3956> dedwken <1325> (5758) en <1722> th <3588> ceiri <5495> autou <846>

3:36 o <3588> pisteuwn <4100> (5723) eiv <1519> ton <3588> uion <5207> ecei <2192> (5719) zwhn <2222> aiwnion <166> o <3588> de <1161> apeiywn <544> (5723) tw <3588> uiw <5207> ouk <3756> oqetai <3700> (5695) zwhn <2222> all <235> h <3588> orgh <3709> tou <3588> yeou <2316> menei <3306> (5719) ep <1909> auton <846>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org