NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 2:4

2:4 kai <2532> legei <3004> (5719) auth <846> o <3588> ihsouv <2424> ti <5101> emoi <1698> kai <2532> soi <4671> gunai <1135> oupw <3768> hkei <2240> (5719) h <3588> wra <5610> mou <3450>

John 7:30

7:30 ezhtoun <2212> (5707) oun <3767> auton <846> piasai <4084> (5658) kai <2532> oudeiv <3762> epebalen <1911> (5627) ep <1909> auton <846> thn <3588> ceira <5495> oti <3754> oupw <3768> elhluyei <2064> (5715) h <3588> wra <5610> autou <846>

John 8:20

8:20 tauta <5023> ta <3588> rhmata <4487> elalhsen <2980> (5656) en <1722> tw <3588> gazofulakiw <1049> didaskwn <1321> (5723) en <1722> tw <3588> ierw <2411> kai <2532> oudeiv <3762> epiasen <4084> (5656) auton <846> oti <3754> oupw <3768> elhluyei <2064> (5715) h <3588> wra <5610> autou <846>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org