NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 2:19-21

2:19 apekriyh <611> (5662) ihsouv <2424> kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> lusate <3089> (5657) ton <3588> naon <3485> touton <5126> kai <2532> [en] <1722> trisin <5140> hmeraiv <2250> egerw <1453> (5692) auton <846>

2:20 eipan <3004> (5627) oun <3767> oi <3588> ioudaioi <2453> tesserakonta <5062> kai <2532> ex <1803> etesin <2094> oikodomhyh <3618> (5681) o <3588> naov <3485> outov <3778> kai <2532> su <4771> en <1722> trisin <5140> hmeraiv <2250> egereiv <1453> (5692) auton <846>

2:21 ekeinov <1565> de <1161> elegen <3004> (5707) peri <4012> tou <3588> naou <3485> tou <3588> swmatov <4983> autou <846>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org