NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 20:6-7

20:6 ercetai <2064> (5736) oun <3767> kai <2532> simwn <4613> petrov <4074> akolouywn <190> (5723) autw <846> kai <2532> eishlyen <1525> (5627) eiv <1519> to <3588> mnhmeion <3419> kai <2532> yewrei <2334> (5719) ta <3588> oyonia <3608> keimena <2749> (5740)

20:7 kai <2532> to <3588> soudarion <4676> o <3739> hn <1510> (5713) epi <1909> thv <3588> kefalhv <2776> autou <846> ou <3756> meta <3326> twn <3588> oyoniwn <3608> keimenon <2749> (5740) alla <235> cwriv <5565> entetuligmenon <1794> (5772) eiv <1519> ena <1520> topon <5117>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org