NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 20:25

20:25 elegon <3004> (5707) oun <3767> autw <846> oi <3588> alloi <243> mayhtai <3101> ewrakamen <3708> (5758) ton <3588> kurion <2962> o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) autoiv <846> ean <1437> mh <3361> idw <1492> (5632) en <1722> taiv <3588> cersin <5495> autou <846> ton <3588> tupon <5179> twn <3588> hlwn <2247> kai <2532> balw <906> (5632) ton <3588> daktulon <1147> mou <3450> eiv <1519> ton <3588> tupon <5179> twn <3588> hlwn <2247> kai <2532> balw <906> (5632) mou <3450> thn <3588> ceira <5495> eiv <1519> thn <3588> pleuran <4125> autou <846> ou <3756> mh <3361> pisteusw <4100> (5692)

John 20:27

20:27 eita <1534> legei <3004> (5719) tw <3588> ywma <2381> fere <5342> (5720) ton <3588> daktulon <1147> sou <4675> wde <5602> kai <2532> ide <1492> (5657) tav <3588> ceirav <5495> mou <3450> kai <2532> fere <5342> (5720) thn <3588> ceira <5495> sou <4675> kai <2532> bale <906> (5628) eiv <1519> thn <3588> pleuran <4125> mou <3450> kai <2532> mh <3361> ginou <1096> (5737) apistov <571> alla <235> pistov <4103>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org