NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 20:21-23

20:21 eipen <2036> (5627) oun <3767> autoiv <846> [o <3588> ihsouv] <2424> palin <3825> eirhnh <1515> umin <5213> kaywv <2531> apestalken <649> (5758) me <3165> o <3588> pathr <3962> kagw <2504> pempw <3992> (5719) umav <5209>

20:22 kai <2532> touto <5124> eipwn <2036> (5631) enefushsen <1720> (5656) kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> labete <2983> (5628) pneuma <4151> agion <40>

20:23 an <302> tinwn <5100> afhte <863> (5632) tav <3588> amartiav <266> afewntai <863> (5769) autoiv <846> an <302> tinwn <5100> krathte <2902> (5725) kekrathntai <2902> (5769)TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org