NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 20:2-4

20:2 trecei <5143> (5719) oun <3767> kai <2532> ercetai <2064> (5736) prov <4314> simwna <4613> petron <4074> kai <2532> prov <4314> ton <3588> allon <243> mayhthn <3101> on <3739> efilei <5368> (5707) o <3588> ihsouv <2424> kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> hran <142> (5656) ton <3588> kurion <2962> ek <1537> tou <3588> mnhmeiou <3419> kai <2532> ouk <3756> oidamen <1492> (5758) pou <4226> eyhkan <5087> (5656) auton <846>

20:3 exhlyen <1831> (5627) oun <3767> o <3588> petrov <4074> kai <2532> o <3588> allov <243> mayhthv <3101> kai <2532> hrconto <2064> (5711) eiv <1519> to <3588> mnhmeion <3419>

20:4 etrecon <5143> (5707) de <1161> oi <3588> duo <1417> omou <3674> kai <2532> o <3588> allov <243> mayhthv <3101> proedramen <4390> (5627) tacion <5032> tou <3588> petrou <4074> kai <2532> hlyen <2064> (5627) prwtov <4413> eiv <1519> to <3588> mnhmeion <3419>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org