NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 1:35-51

1:35 th <3588> epaurion <1887> palin <3825> eisthkei <2476> (5715) iwannhv <2491> kai <2532> ek <1537> twn <3588> mayhtwn <3101> autou <846> duo <1417>

1:36 kai <2532> embleqav <1689> (5660) tw <3588> ihsou <2424> peripatounti <4043> (5723) legei <3004> (5719) ide <1492> (5657) o <3588> amnov <286> tou <3588> yeou <2316>

1:37 kai <2532> hkousan <191> (5656) oi <3588> duo <1417> mayhtai <3101> autou <846> lalountov <2980> (5723) kai <2532> hkolouyhsan <190> (5656) tw <3588> ihsou <2424>

1:38 strafeiv <4762> (5651) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> kai <2532> yeasamenov <2300> (5666) autouv <846> akolouyountav <190> (5723) legei <3004> (5719) autoiv <846> ti <5101> zhteite <2212> (5719) oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) autw <846> rabbi <4461> o <3739> legetai <3004> (5743) meyermhneuomenon <3177> (5746) didaskale <1320> pou <4226> meneiv <3306> (5719)

1:39 legei <3004> (5719) autoiv <846> ercesye <2064> (5737) kai <2532> oqesye <3708> (5695) hlyan <2064> (5627) oun <3767> kai <2532> eidan <3708> (5627) pou <4225> menei <3306> (5719) kai <2532> par <3844> autw <846> emeinan <3306> (5656) thn <3588> hmeran <2250> ekeinhn <1565> wra <5610> hn <1510> (5713) wv <5613> dekath <1182>

1:40 hn <1510> (5713) andreav <406> o <3588> adelfov <80> simwnov <4613> petrou <4074> eiv <1520> ek <1537> twn <3588> duo <1417> twn <3588> akousantwn <191> (5660) para <3844> iwannou <2491> kai <2532> akolouyhsantwn <190> (5660) autw <846>

1:41 euriskei <2147> (5719) outov <3778> prwton <4412> ton <3588> adelfon <80> ton <3588> idion <2398> simwna <4613> kai <2532> legei <3004> (5719) autw <846> eurhkamen <2147> (5758) ton <3588> messian <3323> o <3739> estin <1510> (5748) meyermhneuomenon <3177> (5746) cristov <5547>

1:42 hgagen <71> (5627) auton <846> prov <4314> ton <3588> ihsoun <2424> embleqav <1689> (5660) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) su <4771> ei <1510> (5748) simwn <4613> o <3588> uiov <5207> iwannou <2491> su <4771> klhyhsh <2564> (5701) khfav <2786> o <3739> ermhneuetai <2059> (5743) petrov <4074>

1:43 th <3588> epaurion <1887> hyelhsen <2309> (5656) exelyein <1831> (5629) eiv <1519> thn <3588> galilaian <1056> kai <2532> euriskei <2147> (5719) filippon <5376> kai <2532> legei <3004> (5719) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> akolouyei <190> (5720) moi <3427>

1:44 hn <1510> (5713) de <1161> o <3588> filippov <5376> apo <575> bhysaida <966> ek <1537> thv <3588> polewv <4172> andreou <406> kai <2532> petrou <4074>

1:45 euriskei <2147> (5719) filippov <5376> ton <3588> nayanahl <3482> kai <2532> legei <3004> (5719) autw <846> on <3739> egraqen <1125> (5656) mwushv <3475> en <1722> tw <3588> nomw <3551> kai <2532> oi <3588> profhtai <4396> eurhkamen <2147> (5758) ihsoun <2424> uion <5207> tou <3588> iwshf <2501> ton <3588> apo <575> nazaret <3478>

1:46 kai <2532> eipen <2036> (5627) autw <846> nayanahl <3482> ek <1537> nazaret <3478> dunatai <1410> (5736) ti <5101> agayon <18> einai <1510> (5750) legei <3004> (5719) autw <846> o <3588> filippov <5376> ercou <2064> (5737) kai <2532> ide <1492> (5657)

1:47 eiden <1492> (5627) ihsouv <2424> ton <3588> nayanahl <3482> ercomenon <2064> (5740) prov <4314> auton <846> kai <2532> legei <3004> (5719) peri <4012> autou <846> ide <1492> (5657) alhywv <230> israhlithv <2475> en <1722> w <3739> dolov <1388> ouk <3756> estin <1510> (5748)

1:48 legei <3004> (5719) autw <846> nayanahl <3482> poyen <4159> me <3165> ginwskeiv <1097> (5719) apekriyh <611> (5662) ihsouv <2424> kai <2532> eipen <2036> (5627) autw <846> pro <4253> tou <3588> se <4571> filippon <5376> fwnhsai <5455> (5658) onta <1510> (5752) upo <5259> thn <3588> sukhn <4808> eidon <1492> (5627) se <4571>

1:49 apekriyh <611> (5662) autw <846> nayanahl <3482> rabbi <4461> su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> uiov <5207> tou <3588> yeou <2316> su <4771> basileuv <935> ei <1510> (5748) tou <3588> israhl <2474>

1:50 apekriyh <611> (5662) ihsouv <2424> kai <2532> eipen <2036> (5627) autw <846> oti <3754> eipon <2036> (5627) soi <4671> oti <3754> eidon <1492> (5627) se <4571> upokatw <5270> thv <3588> sukhv <4808> pisteueiv <4100> (5719) meizw <3173> toutwn <5130> oqh <3708> (5695)

1:51 kai <2532> legei <3004> (5719) autw <846> amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oqesye <3700> (5695) ton <3588> ouranon <3772> anewgota <455> (5757) kai <2532> touv <3588> aggelouv <32> tou <3588> yeou <2316> anabainontav <305> (5723) kai <2532> katabainontav <2597> (5723) epi <1909> ton <3588> uion <5207> tou <3588> anyrwpou <444>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org