NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 1:19-36

1:19 kai <2532> auth <3778> estin <1510> (5748) h <3588> marturia <3141> tou <3588> iwannou <2491> ote <3753> apesteilan <649> (5656) prov <4314> auton <846> oi <3588> ioudaioi <2453> ex <1537> ierosolumwn <2414> iereiv <2409> kai <2532> leuitav <3019> ina <2443> erwthswsin <2065> (5661) auton <846> su <4771> tiv <5101> ei <1510> (5748)

1:20 kai <2532> wmologhsen <3670> (5656) kai <2532> ouk <3756> hrnhsato <720> (5662) kai <2532> wmologhsen <3670> (5656) oti <3754> egw <1473> ouk <3756> eimi <1510> (5748) o <3588> cristov <5547>

1:21 kai <2532> hrwthsan <2065> (5656) auton <846> ti <5101> oun <3767> [su] <4771> hliav <2243> ei <1510> (5748) kai <2532> legei <3004> (5719) ouk <3756> eimi <1510> (5748) o <3588> profhthv <4396> ei <1510> (5748) su <4771> kai <2532> apekriyh <611> (5662) ou <3756>

1:22 eipan <3004> (5627) oun <3767> autw <846> tiv <5101> ei <1510> (5748) ina <2443> apokrisin <612> dwmen <1325> (5632) toiv <3588> pemqasin <3992> (5660) hmav <2248> ti <5101> legeiv <3004> (5719) peri <4012> seautou <4572>

1:23 efh <5346> (5713) egw <1473> fwnh <5456> bowntov <994> (5723) en <1722> th <3588> erhmw <2048> euyunate <2116> (5657) thn <3588> odon <3598> kuriou <2962> kaywv <2531> eipen <2036> (5627) hsaiav <2268> o <3588> profhthv <4396>

1:24 kai <2532> apestalmenoi <649> (5772) hsan <1510> (5713) ek <1537> twn <3588> farisaiwn <5330>

1:25 kai <2532> hrwthsan <2065> (5656) auton <846> kai <2532> eipan <3004> (5627) autw <846> ti <5101> oun <3767> baptizeiv <907> (5719) ei <1487> su <4771> ouk <3756> ei <1510> (5748) o <3588> cristov <5547> oude <3761> hliav <2243> oude <3761> o <3588> profhthv <4396>

1:26 apekriyh <611> (5662) autoiv <846> o <3588> iwannhv <2491> legwn <3004> (5723) egw <1473> baptizw <907> (5719) en <1722> udati <5204> mesov <3319> umwn <5216> sthkei <4739> (5719) on <3739> umeiv <5210> ouk <3756> oidate <1492> (5758)

1:27 opisw <3694> mou <3450> ercomenov <2064> (5740) ou <3739> ouk <3756> eimi <1510> (5748) [egw] <1473> axiov <514> ina <2443> lusw <3089> (5661) autou <846> ton <3588> imanta <2438> tou <3588> upodhmatov <5266>

1:28 tauta <5023> en <1722> bhyania <963> egeneto <1096> (5633) peran <4008> tou <3588> iordanou <2446> opou <3699> hn <1510> (5713) o <3588> iwannhv <2491> baptizwn <907> (5723)

1:29 th <3588> epaurion <1887> blepei <991> (5719) ton <3588> ihsoun <2424> ercomenon <2064> (5740) prov <4314> auton <846> kai <2532> legei <3004> (5719) ide <1492> (5657) o <3588> amnov <286> tou <3588> yeou <2316> o <3588> airwn <142> (5723) thn <3588> amartian <266> tou <3588> kosmou <2889>

1:30 outov <3778> estin <1510> (5748) uper <5228> ou <3739> egw <1473> eipon <2036> (5627) opisw <3694> mou <3450> ercetai <2064> (5736) anhr <435> ov <3739> emprosyen <1715> mou <3450> gegonen <1096> (5754) oti <3754> prwtov <4413> mou <3450> hn <1510> (5713)

1:31 kagw <2504> ouk <3756> hdein <1492> (5715) auton <846> all <235> ina <2443> fanerwyh <5319> (5686) tw <3588> israhl <2474> dia <1223> touto <5124> hlyon <2064> (5627) egw <1473> en <1722> udati <5204> baptizwn <907> (5723)

1:32 kai <2532> emarturhsen <3140> (5656) iwannhv <2491> legwn <3004> (5723) oti <3754> teyeamai <2300> (5766) to <3588> pneuma <4151> katabainon <2597> (5723) wv <5613> peristeran <4058> ex <1537> ouranou <3772> kai <2532> emeinen <3306> (5656) ep <1909> auton <846>

1:33 kagw <2504> ouk <3756> hdein <1492> (5715) auton <846> all <235> o <3588> pemqav <3992> (5660) me <3165> baptizein <907> (5721) en <1722> udati <5204> ekeinov <1565> moi <3427> eipen <2036> (5627) ef <1909> on <3739> an <302> idhv <1492> (5632) to <3588> pneuma <4151> katabainon <2597> (5723) kai <2532> menon <3306> (5723) ep <1909> auton <846> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> baptizwn <907> (5723) en <1722> pneumati <4151> agiw <40>

1:34 kagw <2504> ewraka <3708> (5758) kai <2532> memarturhka <3140> (5758) oti <3754> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> uiov <5207> tou <3588> yeou <2316>

1:35 th <3588> epaurion <1887> palin <3825> eisthkei <2476> (5715) iwannhv <2491> kai <2532> ek <1537> twn <3588> mayhtwn <3101> autou <846> duo <1417>

1:36 kai <2532> embleqav <1689> (5660) tw <3588> ihsou <2424> peripatounti <4043> (5723) legei <3004> (5719) ide <1492> (5657) o <3588> amnov <286> tou <3588> yeou <2316>TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org