NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 1:18

1:18 yeon <2316> oudeiv <3762> ewraken <3708> (5758) pwpote <4455> monogenhv <3439> yeov <2316> o <3588> wn <1510> (5752) eiv <1519> ton <3588> kolpon <2859> tou <3588> patrov <3962> ekeinov <1565> exhghsato <1834> (5662)

John 14:6

14:6 legei <3004> (5719) autw <846> ihsouv <2424> egw <1473> eimi <1510> (5748) h <3588> odov <3598> kai <2532> h <3588> alhyeia <225> kai <2532> h <3588> zwh <2222> oudeiv <3762> ercetai <2064> (5736) prov <4314> ton <3588> patera <3962> ei <1487> mh <3361> di <1223> emou <1700>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org