NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 1:1

1:1 en <1722> arch <746> hn <1510> (5713) o <3588> logov <3056> kai <2532> o <3588> logov <3056> hn <1510> (5713) prov <4314> ton <3588> yeon <2316> kai <2532> yeov <2316> hn <1510> (5713) o <3588> logov <3056>

John 1:14

1:14 kai <2532> o <3588> logov <3056> sarx <4561> egeneto <1096> (5633) kai <2532> eskhnwsen <4637> (5656) en <1722> hmin <2254> kai <2532> eyeasameya <2300> (5662) thn <3588> doxan <1391> autou <846> doxan <1391> wv <5613> monogenouv <3439> para <3844> patrov <3962> plhrhv <4134> caritov <5485> kai <2532> alhyeiav <225>

John 1:18

1:18 yeon <2316> oudeiv <3762> ewraken <3708> (5758) pwpote <4455> monogenhv <3439> yeov <2316> o <3588> wn <1510> (5752) eiv <1519> ton <3588> kolpon <2859> tou <3588> patrov <3962> ekeinov <1565> exhghsato <1834> (5662)TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org