NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 19:38--20:18

19:38 meta <3326> de <1161> tauta <3778> hrwthsen <2065> (5656) ton <3588> pilaton <4091> iwshf <2501> apo <575> arimayaiav <707> wn <1510> (5752) mayhthv <3101> [tou] <3588> ihsou <2424> kekrummenov <2928> (5772) de <1161> dia <1223> ton <3588> fobon <5401> twn <3588> ioudaiwn <2453> ina <2443> arh <142> (5661) to <3588> swma <4983> tou <3588> ihsou <2424> kai <2532> epetreqen <2010> (5656) o <3588> pilatov <4091> hlyen <2064> (5627) oun <3767> kai <2532> hren <142> (5656) to <3588> swma <4983> autou <846>

19:39 hlyen <2064> (5627) de <1161> kai <2532> nikodhmov <3530> o <3588> elywn <2064> (5631) prov <4314> auton <846> nuktov <3571> to <3588> prwton <4413> ferwn <5342> (5723) eligma <3395> smurnhv <4666> kai <2532> alohv <250> wv <5613> litrav <3046> ekaton <1540>

19:40 elabon <2983> (5627) oun <3767> to <3588> swma <4983> tou <3588> ihsou <2424> kai <2532> edhsan <1210> (5656) auto <846> oyonioiv <3608> meta <3326> twn <3588> arwmatwn <759> kaywv <2531> eyov <1485> estin <1510> (5748) toiv <3588> ioudaioiv <2453> entafiazein <1779> (5721)

19:41 hn <1510> (5713) de <1161> en <1722> tw <3588> topw <5117> opou <3699> estaurwyh <4717> (5681) khpov <2779> kai <2532> en <1722> tw <3588> khpw <2779> mnhmeion <3419> kainon <2537> en <1722> w <3739> oudepw <3764> oudeiv <3762> hn <1510> (5713) teyeimenov <5087> (5772)

19:42 ekei <1563> oun <3767> dia <1223> thn <3588> paraskeuhn <3904> twn <3588> ioudaiwn <2453> oti <3754> egguv <1451> hn <1510> (5713) to <3588> mnhmeion <3419> eyhkan <5087> (5656) ton <3588> ihsoun <2424>

20:1 th <3588> de <1161> mia <1520> twn <3588> sabbatwn <4521> maria <3137> h <3588> magdalhnh <3094> ercetai <2064> (5736) prwi <4404> skotiav <4653> eti <2089> oushv <1510> (5752) eiv <1519> to <3588> mnhmeion <3419> kai <2532> blepei <991> (5719) ton <3588> liyon <3037> hrmenon <142> (5772) ek <1537> tou <3588> mnhmeiou <3419>

20:2 trecei <5143> (5719) oun <3767> kai <2532> ercetai <2064> (5736) prov <4314> simwna <4613> petron <4074> kai <2532> prov <4314> ton <3588> allon <243> mayhthn <3101> on <3739> efilei <5368> (5707) o <3588> ihsouv <2424> kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> hran <142> (5656) ton <3588> kurion <2962> ek <1537> tou <3588> mnhmeiou <3419> kai <2532> ouk <3756> oidamen <1492> (5758) pou <4226> eyhkan <5087> (5656) auton <846>

20:3 exhlyen <1831> (5627) oun <3767> o <3588> petrov <4074> kai <2532> o <3588> allov <243> mayhthv <3101> kai <2532> hrconto <2064> (5711) eiv <1519> to <3588> mnhmeion <3419>

20:4 etrecon <5143> (5707) de <1161> oi <3588> duo <1417> omou <3674> kai <2532> o <3588> allov <243> mayhthv <3101> proedramen <4390> (5627) tacion <5032> tou <3588> petrou <4074> kai <2532> hlyen <2064> (5627) prwtov <4413> eiv <1519> to <3588> mnhmeion <3419>

20:5 kai <2532> parakuqav <3879> (5660) blepei <991> (5719) keimena <2749> (5740) ta <3588> oyonia <3608> ou <3756> mentoi <3305> eishlyen <1525> (5627)

20:6 ercetai <2064> (5736) oun <3767> kai <2532> simwn <4613> petrov <4074> akolouywn <190> (5723) autw <846> kai <2532> eishlyen <1525> (5627) eiv <1519> to <3588> mnhmeion <3419> kai <2532> yewrei <2334> (5719) ta <3588> oyonia <3608> keimena <2749> (5740)

20:7 kai <2532> to <3588> soudarion <4676> o <3739> hn <1510> (5713) epi <1909> thv <3588> kefalhv <2776> autou <846> ou <3756> meta <3326> twn <3588> oyoniwn <3608> keimenon <2749> (5740) alla <235> cwriv <5565> entetuligmenon <1794> (5772) eiv <1519> ena <1520> topon <5117>

20:8 tote <5119> oun <3767> eishlyen <1525> (5627) kai <2532> o <3588> allov <243> mayhthv <3101> o <3588> elywn <2064> (5631) prwtov <4413> eiv <1519> to <3588> mnhmeion <3419> kai <2532> eiden <1492> (5627) kai <2532> episteusen <4100> (5656)

20:9 oudepw <3764> gar <1063> hdeisan <1492> (5715) thn <3588> grafhn <1124> oti <3754> dei <1163> (5904) auton <846> ek <1537> nekrwn <3498> anasthnai <450> (5629)

20:10 aphlyon <565> (5627) oun <3767> palin <3825> prov <4314> autouv <846> oi <3588> mayhtai <3101>

20:11 maria <3137> de <1161> eisthkei <2476> (5715) prov <4314> tw <3588> mnhmeiw <3419> exw <1854> klaiousa <2799> (5723) wv <5613> oun <3767> eklaien <2799> (5707) parekuqen <3879> (5656) eiv <1519> to <3588> mnhmeion <3419>

20:12 kai <2532> yewrei <2334> (5719) duo <1417> aggelouv <32> en <1722> leukoiv <3022> kayezomenouv <2516> (5740) ena <1520> prov <4314> th <3588> kefalh <2776> kai <2532> ena <1520> prov <4314> toiv <3588> posin <4228> opou <3699> ekeito <2749> (5711) to <3588> swma <4983> tou <3588> ihsou <2424>

20:13 kai <2532> legousin <3004> (5719) auth <846> ekeinoi <1565> gunai <1135> ti <5101> klaieiv <2799> (5719) legei <3004> (5719) autoiv <846> oti <3754> hran <142> (5656) ton <3588> kurion <2962> mou <3450> kai <2532> ouk <3756> oida <1492> (5758) pou <4226> eyhkan <5087> (5656) auton <846>

20:14 tauta <5023> eipousa <2036> (5631) estrafh <4762> (5648) eiv <1519> ta <3588> opisw <3694> kai <2532> yewrei <2334> (5719) ton <3588> ihsoun <2424> estwta <2476> (5761) kai <2532> ouk <3756> hdei <1492> (5715) oti <3754> ihsouv <2424> estin <1510> (5748)

20:15 legei <3004> (5719) auth <846> ihsouv <2424> gunai <1135> ti <5101> klaieiv <2799> (5719) tina <5101> zhteiv <2212> (5719) ekeinh <1565> dokousa <1380> (5723) oti <3754> o <3588> khpourov <2780> estin <1510> (5748) legei <3004> (5719) autw <846> kurie <2962> ei <1487> su <4771> ebastasav <941> (5656) auton <846> eipe <2036> (5628) moi <3427> pou <4226> eyhkav <5087> (5656) auton <846> kagw <2504> auton <846> arw <142> (5692)

20:16 legei <3004> (5719) auth <846> ihsouv <2424> mariam <3137> strafeisa <4762> (5651) ekeinh <1565> legei <3004> (5719) autw <846> ebraisti <1447> rabbouni <4462> o <3588> legetai <3004> (5743) didaskale <1320>

20:17 legei <3004> (5719) auth <846> ihsouv <2424> mh <3361> mou <3450> aptou <680> (5732) oupw <3768> gar <1063> anabebhka <305> (5758) prov <4314> ton <3588> patera <3962> poreuou <4198> (5737) de <1161> prov <4314> touv <3588> adelfouv <80> mou <3450> kai <2532> eipe <2036> (5628) autoiv <846> anabainw <305> (5719) prov <4314> ton <3588> patera <3962> mou <3450> kai <2532> patera <3962> umwn <5216> kai <2532> yeon <2316> mou <3450> kai <2532> yeon <2316> umwn <5216>

20:18 ercetai <2064> (5736) mariam <3137> h <3588> magdalhnh <3094> aggellousa <32> (5723) toiv <3588> mayhtaiv <3101> oti <3754> ewraka <3708> (5758) ton <3588> kurion <2962> kai <2532> tauta <5023> eipen <2036> (5627) auth <846>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org