NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 19:35

19:35 kai <2532> o <3588> ewrakwv <3708> (5761) memarturhken <3140> (5758) kai <2532> alhyinh <228> autou <846> estin <1510> (5748) h <3588> marturia <3141> kai <2532> ekeinov <1565> oiden <1492> (5758) oti <3754> alhyh <227> legei <3004> (5719) ina <2443> kai <2532> umeiv <5210> pisteuhte <4100> (5725)

John 21:24

21:24 outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> mayhthv <3101> o <3588> marturwn <3140> (5723) peri <4012> toutwn <5130> kai <2532> o <3588> graqav <1125> (5660) tauta <5023> kai <2532> oidamen <1492> (5758) oti <3754> alhyhv <227> autou <846> h <3588> marturia <3141> estin <1510> (5748)TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org