NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 19:34-35

19:34 all <235> eiv <1520> twn <3588> stratiwtwn <4757> logch <3057> autou <846> thn <3588> pleuran <4125> enuxen <3572> (5656) kai <2532> exhlyen <1831> (5627) euyuv <2117> aima <129> kai <2532> udwr <5204>

19:35 kai <2532> o <3588> ewrakwv <3708> (5761) memarturhken <3140> (5758) kai <2532> alhyinh <228> autou <846> estin <1510> (5748) h <3588> marturia <3141> kai <2532> ekeinov <1565> oiden <1492> (5758) oti <3754> alhyh <227> legei <3004> (5719) ina <2443> kai <2532> umeiv <5210> pisteuhte <4100> (5725)TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org