NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 19:31-37

19:31 oi <3588> oun <3767> ioudaioi <2453> epei <1893> paraskeuh <3904> hn <1510> (5713) ina <2443> mh <3361> meinh <3306> (5661) epi <1909> tou <3588> staurou <4716> ta <3588> swmata <4983> en <1722> tw <3588> sabbatw <4521> hn <1510> (5713) gar <1063> megalh <3173> h <3588> hmera <2250> ekeinou <1565> tou <3588> sabbatou <4521> hrwthsan <2065> (5656) ton <3588> pilaton <4091> ina <2443> kateagwsin <2608> (5652) autwn <846> ta <3588> skelh <4628> kai <2532> arywsin <142> (5686)

19:32 hlyon <2064> (5627) oun <3767> oi <3588> stratiwtai <4757> kai <2532> tou <3588> men <3303> prwtou <4413> kateaxan <2608> (5656) ta <3588> skelh <4628> kai <2532> tou <3588> allou <243> tou <3588> sustaurwyentov <4957> (5685) autw <846>

19:33 epi <1909> de <1161> ton <3588> ihsoun <2424> elyontev <2064> (5631) wv <5613> eidon <1492> (5627) hdh <2235> auton <846> teynhkota <2348> (5761) ou <3756> kateaxan <2608> (5656) autou <846> ta <3588> skelh <4628>

19:34 all <235> eiv <1520> twn <3588> stratiwtwn <4757> logch <3057> autou <846> thn <3588> pleuran <4125> enuxen <3572> (5656) kai <2532> exhlyen <1831> (5627) euyuv <2117> aima <129> kai <2532> udwr <5204>

19:35 kai <2532> o <3588> ewrakwv <3708> (5761) memarturhken <3140> (5758) kai <2532> alhyinh <228> autou <846> estin <1510> (5748) h <3588> marturia <3141> kai <2532> ekeinov <1565> oiden <1492> (5758) oti <3754> alhyh <227> legei <3004> (5719) ina <2443> kai <2532> umeiv <5210> pisteuhte <4100> (5725)

19:36 egeneto <1096> (5633) gar <1063> tauta <5023> ina <2443> h <3588> grafh <1124> plhrwyh <4137> (5686) ostoun <3747> ou <3756> suntribhsetai <4937> (5691) autou <846>

19:37 kai <2532> palin <3825> etera <2087> grafh <1124> legei <3004> (5719) oqontai <3700> (5695) eiv <1519> on <3739> exekenthsan <1574> (5656)TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org