NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 18:3

18:3 o <3588> oun <3767> ioudav <2455> labwn <2983> (5631) thn <3588> speiran <4686> kai <2532> ek <1537> twn <3588> arcierewn <749> kai <2532> [ek] <1537> twn <3588> farisaiwn <5330> uphretav <5257> ercetai <2064> (5736) ekei <1563> meta <3326> fanwn <5322> kai <2532> lampadwn <2985> kai <2532> oplwn <3696>TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org