NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 18:15-18

18:15 hkolouyei <190> (5707) de <1161> tw <3588> ihsou <2424> simwn <4613> petrov <4074> kai <2532> allov <243> mayhthv <3101> o <3588> de <1161> mayhthv <3101> ekeinov <1565> hn <1510> (5713) gnwstov <1110> tw <3588> arcierei <749> kai <2532> suneishlyen <4897> (5627) tw <3588> ihsou <2424> eiv <1519> thn <3588> aulhn <833> tou <3588> arcierewv <749>

18:16 o <3588> de <1161> petrov <4074> eisthkei <2476> (5715) prov <4314> th <3588> yura <2374> exw <1854> exhlyen <1831> (5627) oun <3767> o <3588> mayhthv <3101> o <3588> allov <243> o <3588> gnwstov <1110> tou <3588> arcierewv <749> kai <2532> eipen <2036> (5627) th <3588> yurwrw <2377> kai <2532> eishgagen <1521> (5627) ton <3588> petron <4074>

18:17 legei <3004> (5719) oun <3767> tw <3588> petrw <4074> h <3588> paidiskh <3814> h <3588> yurwrov <2377> mh <3361> kai <2532> su <4771> ek <1537> twn <3588> mayhtwn <3101> ei <1510> (5748) tou <3588> anyrwpou <444> toutou <5127> legei <3004> (5719) ekeinov <1565> ouk <3756> eimi <1510> (5748)

18:18 eisthkeisan <2476> (5715) de <1161> oi <3588> douloi <1401> kai <2532> oi <3588> uphretai <5257> anyrakian <439> pepoihkotev <4160> (5761) oti <3754> qucov <5592> hn <1510> (5713) kai <2532> eyermainonto <2328> (5711) hn <1510> (5713) de <1161> kai <2532> o <3588> petrov <4074> met <3326> autwn <846> estwv <2476> (5761) kai <2532> yermainomenov <2328> (5734)TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org