NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 17:8

17:8 oti <3754> ta <3588> rhmata <4487> a <3739> edwkav <1325> (5656) moi <3427> dedwka <1325> (5758) autoiv <846> kai <2532> autoi <846> elabon <2983> (5627) kai <2532> egnwsan <1097> (5627) alhywv <230> oti <3754> para <3844> sou <4675> exhlyon <1831> (5627) kai <2532> episteusan <4100> (5656) oti <3754> su <4771> me <3165> apesteilav <649> (5656)

John 17:14

17:14 egw <1473> dedwka <1325> (5758) autoiv <846> ton <3588> logon <3056> sou <4675> kai <2532> o <3588> kosmov <2889> emishsen <3404> (5656) autouv <846> oti <3754> ouk <3756> eisin <1510> (5748) ek <1537> tou <3588> kosmou <2889> kaywv <2531> egw <1473> ouk <3756> eimi <1510> (5748) ek <1537> tou <3588> kosmou <2889>TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org