NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 17:7-8

17:7 nun <3568> egnwkan <1097> (5758) oti <3754> panta <3956> osa <3745> edwkav <1325> (5656) moi <3427> para <3844> sou <4675> eisin <1510> (5748)

17:8 oti <3754> ta <3588> rhmata <4487> a <3739> edwkav <1325> (5656) moi <3427> dedwka <1325> (5758) autoiv <846> kai <2532> autoi <846> elabon <2983> (5627) kai <2532> egnwsan <1097> (5627) alhywv <230> oti <3754> para <3844> sou <4675> exhlyon <1831> (5627) kai <2532> episteusan <4100> (5656) oti <3754> su <4771> me <3165> apesteilav <649> (5656)TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org