NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 17:3

17:3 auth <3778> de <1161> estin <1510> (5748) h <3588> aiwniov <166> zwh <2222> ina <2443> ginwskwsin <1097> (5725) se <4571> ton <3588> monon <3441> alhyinon <228> yeon <2316> kai <2532> on <3739> apesteilav <649> (5656) ihsoun <2424> criston <5547>

John 17:6

17:6 efanerwsa <5319> (5656) sou <4675> to <3588> onoma <3686> toiv <3588> anyrwpoiv <444> ouv <3739> edwkav <1325> (5656) moi <3427> ek <1537> tou <3588> kosmou <2889> soi <4674> hsan <1510> (5713) kamoi <2504> autouv <846> edwkav <1325> (5656) kai <2532> ton <3588> logon <3056> sou <4675> tethrhkan <5083> (5758)TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org