NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 17:3

17:3 auth <3778> de <1161> estin <1510> (5748) h <3588> aiwniov <166> zwh <2222> ina <2443> ginwskwsin <1097> (5725) se <4571> ton <3588> monon <3441> alhyinon <228> yeon <2316> kai <2532> on <3739> apesteilav <649> (5656) ihsoun <2424> criston <5547>

John 17:25-26

17:25 pathr <3962> dikaie <1342> kai <2532> o <3588> kosmov <2889> se <4571> ouk <3756> egnw <1097> (5627) egw <1473> de <1161> se <4571> egnwn <1097> (5627) kai <2532> outoi <3778> egnwsan <1097> (5627) oti <3754> su <4771> me <3165> apesteilav <649> (5656)

17:26 kai <2532> egnwrisa <1107> (5656) autoiv <846> to <3588> onoma <3686> sou <4675> kai <2532> gnwrisw <1107> (5692) ina <2443> h <3588> agaph <26> hn <3739> hgaphsav <25> (5656) me <3165> en <1722> autoiv <846> h <1510> (5753) kagw <2504> en <1722> autoiv <846>TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org