NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 17:21-26

17:21 ina <2443> pantev <3956> en <1520> wsin <1510> (5753) kaywv <2531> su <4771> pathr <3962> en <1722> emoi <1698> kagw <2504> en <1722> soi <4671> ina <2443> kai <2532> autoi <846> en <1722> hmin <2254> wsin <1510> (5753) ina <2443> o <3588> kosmov <2889> pisteuh <4100> (5725) oti <3754> su <4771> me <3165> apesteilav <649> (5656)

17:22 kagw <2504> thn <3588> doxan <1391> hn <3739> dedwkav <1325> (5758) moi <3427> dedwka <1325> (5758) autoiv <846> ina <2443> wsin <1510> (5753) en <1520> kaywv <2531> hmeiv <2249> en <1520>

17:23 egw <1473> en <1722> autoiv <846> kai <2532> su <4771> en <1722> emoi <1698> ina <2443> wsin <1510> (5753) teteleiwmenoi <5048> (5772) eiv <1519> en <1520> ina <2443> ginwskh <1097> (5725) o <3588> kosmov <2889> oti <3754> su <4771> me <3165> apesteilav <649> (5656) kai <2532> hgaphsav <25> (5656) autouv <846> kaywv <2531> eme <1691> hgaphsav <25> (5656)

17:24 pathr <3962> o <3739> dedwkav <1325> (5758) moi <3427> yelw <2309> (5719) ina <2443> opou <3699> eimi <1510> (5748) egw <1473> kakeinoi <2548> wsin <1510> (5753) met <3326> emou <1700> ina <2443> yewrwsin <2334> (5725) thn <3588> doxan <1391> thn <3588> emhn <1699> hn <3739> dedwkav <1325> (5758) moi <3427> oti <3754> hgaphsav <25> (5656) me <3165> pro <4253> katabolhv <2602> kosmou <2889>

17:25 pathr <3962> dikaie <1342> kai <2532> o <3588> kosmov <2889> se <4571> ouk <3756> egnw <1097> (5627) egw <1473> de <1161> se <4571> egnwn <1097> (5627) kai <2532> outoi <3778> egnwsan <1097> (5627) oti <3754> su <4771> me <3165> apesteilav <649> (5656)

17:26 kai <2532> egnwrisa <1107> (5656) autoiv <846> to <3588> onoma <3686> sou <4675> kai <2532> gnwrisw <1107> (5692) ina <2443> h <3588> agaph <26> hn <3739> hgaphsav <25> (5656) me <3165> en <1722> autoiv <846> h <1510> (5753) kagw <2504> en <1722> autoiv <846>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org