NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 17:2

17:2 kaywv <2531> edwkav <1325> (5656) autw <846> exousian <1849> pashv <3956> sarkov <4561> ina <2443> pan <3956> o <3739> dedwkav <1325> (5758) autw <846> dwsei <1325> (5692) autoiv <846> zwhn <2222> aiwnion <166>

John 17:6

17:6 efanerwsa <5319> (5656) sou <4675> to <3588> onoma <3686> toiv <3588> anyrwpoiv <444> ouv <3739> edwkav <1325> (5656) moi <3427> ek <1537> tou <3588> kosmou <2889> soi <4674> hsan <1510> (5713) kamoi <2504> autouv <846> edwkav <1325> (5656) kai <2532> ton <3588> logon <3056> sou <4675> tethrhkan <5083> (5758)

John 17:9

17:9 egw <1473> peri <4012> autwn <846> erwtw <2065> (5719) ou <3756> peri <4012> tou <3588> kosmou <2889> erwtw <2065> (5719) alla <235> peri <4012> wn <3739> dedwkav <1325> (5758) moi <3427> oti <3754> soi <4671> eisin <1510> (5748)

John 17:11

17:11 kai <2532> ouketi <3765> eimi <1510> (5748) en <1722> tw <3588> kosmw <2889> kai <2532> autoi <846> en <1722> tw <3588> kosmw <2889> eisin <1510> (5748) kagw <2504> prov <4314> se <4571> ercomai <2064> (5736) pater <3962> agie <40> thrhson <5083> (5657) autouv <846> en <1722> tw <3588> onomati <3686> sou <4675> w <3739> dedwkav <1325> (5758) moi <3427> ina <2443> wsin <1510> (5753) en <1520> kaywv <2531> hmeiv <2249>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org