NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 16:8-15

16:8 kai <2532> elywn <2064> (5631) ekeinov <1565> elegxei <1651> (5692) ton <3588> kosmon <2889> peri <4012> amartiav <266> kai <2532> peri <4012> dikaiosunhv <1343> kai <2532> peri <4012> krisewv <2920>

16:9 peri <4012> amartiav <266> men <3303> oti <3754> ou <3756> pisteuousin <4100> (5719) eiv <1519> eme <1691>

16:10 peri <4012> dikaiosunhv <1343> de <1161> oti <3754> prov <4314> ton <3588> patera <3962> upagw <5217> (5719) kai <2532> ouketi <3765> yewreite <2334> (5719) me <3165>

16:11 peri <4012> de <1161> krisewv <2920> oti <3754> o <3588> arcwn <758> tou <3588> kosmou <2889> toutou <5127> kekritai <2919> (5769)

16:12 eti <2089> polla <4183> ecw <2192> (5719) umin <5213> legein <3004> (5721) all <235> ou <3756> dunasye <1410> (5736) bastazein <941> (5721) arti <737>

16:13 otan <3752> de <1161> elyh <2064> (5632) ekeinov <1565> to <3588> pneuma <4151> thv <3588> alhyeiav <225> odhghsei <3594> (5692) umav <5209> eiv <1519> thn <3588> alhyeian <225> pasan <3956> ou <3756> gar <1063> lalhsei <2980> (5692) af <575> eautou <1438> all <235> osa <3745> akouei <191> (5719) lalhsei <2980> (5692) kai <2532> ta <3588> ercomena <2064> (5740) anaggelei <312> (5692) umin <5213>

16:14 ekeinov <1565> eme <1691> doxasei <1392> (5692) oti <3754> ek <1537> tou <3588> emou <1700> lhmqetai <2983> (5695) kai <2532> anaggelei <312> (5692) umin <5213>

16:15 panta <3956> osa <3745> ecei <2192> (5719) o <3588> pathr <3962> ema <1699> estin <1510> (5748) dia <1223> touto <5124> eipon <2036> (5627) oti <3754> ek <1537> tou <3588> emou <1700> lambanei <2983> (5719) kai <2532> anaggelei <312> (5692) umin <5213>TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org