NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 15:5

15:5 egw <1473> eimi <1510> (5748) h <3588> ampelov <288> umeiv <5210> ta <3588> klhmata <2814> o <3588> menwn <3306> (5723) en <1722> emoi <1698> kagw <2504> en <1722> autw <846> outov <3778> ferei <5342> (5719) karpon <2590> polun <4183> oti <3754> cwriv <5565> emou <1700> ou <3756> dunasye <1410> (5736) poiein <4160> (5721) ouden <3762>

John 15:8

15:8 en <1722> toutw <5129> edoxasyh <1392> (5681) o <3588> pathr <3962> mou <3450> ina <2443> karpon <2590> polun <4183> ferhte <5342> (5725) kai <2532> genhsye <1096> (5638) emoi <1698> mayhtai <3101>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org