NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 15:4-10

15:4 meinate <3306> (5657) en <1722> emoi <1698> kagw <2504> en <1722> umin <5213> kaywv <2531> to <3588> klhma <2814> ou <3756> dunatai <1410> (5736) karpon <2590> ferein <5342> (5721) af <575> eautou <1438> ean <1437> mh <3361> menh <3306> (5725) en <1722> th <3588> ampelw <288> outwv <3779> oude <3761> umeiv <5210> ean <1437> mh <3361> en <1722> emoi <1698> menhte <3306> (5725)

15:5 egw <1473> eimi <1510> (5748) h <3588> ampelov <288> umeiv <5210> ta <3588> klhmata <2814> o <3588> menwn <3306> (5723) en <1722> emoi <1698> kagw <2504> en <1722> autw <846> outov <3778> ferei <5342> (5719) karpon <2590> polun <4183> oti <3754> cwriv <5565> emou <1700> ou <3756> dunasye <1410> (5736) poiein <4160> (5721) ouden <3762>

15:6 ean <1437> mh <3361> tiv <5100> menh <3306> (5725) en <1722> emoi <1698> eblhyh <906> (5681) exw <1854> wv <5613> to <3588> klhma <2814> kai <2532> exhranyh <3583> (5681) kai <2532> sunagousin <4863> (5719) auta <846> kai <2532> eiv <1519> to <3588> pur <4442> ballousin <906> (5719) kai <2532> kaietai <2545> (5743)

15:7 ean <1437> meinhte <3306> (5661) en <1722> emoi <1698> kai <2532> ta <3588> rhmata <4487> mou <3450> en <1722> umin <5213> meinh <3306> (5661) o <3739> ean <1437> yelhte <2309> (5725) aithsasye <154> (5669) kai <2532> genhsetai <1096> (5695) umin <5213>

15:8 en <1722> toutw <5129> edoxasyh <1392> (5681) o <3588> pathr <3962> mou <3450> ina <2443> karpon <2590> polun <4183> ferhte <5342> (5725) kai <2532> genhsye <1096> (5638) emoi <1698> mayhtai <3101>

15:9 kaywv <2531> hgaphsen <25> (5656) me <3165> o <3588> pathr <3962> kagw <2504> umav <5209> hgaphsa <25> (5656) meinate <3306> (5657) en <1722> th <3588> agaph <26> th <3588> emh <1699>

15:10 ean <1437> tav <3588> entolav <1785> mou <3450> thrhshte <5083> (5661) meneite <3306> (5692) en <1722> th <3588> agaph <26> mou <3450> kaywv <2531> egw <1473> tou <3588> patrov <3962> tav <3588> entolav <1785> tethrhka <5083> (5758) kai <2532> menw <3306> (5719) autou <846> en <1722> th <3588> agaph <26>TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org