NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 15:18-25

15:18 ei <1487> o <3588> kosmov <2889> umav <5209> misei <3404> (5719) ginwskete <1097> (5719) <1097> (5720) oti <3754> eme <1691> prwton <4412> umwn <5216> memishken <3404> (5758)

15:19 ei <1487> ek <1537> tou <3588> kosmou <2889> hte <1510> (5713) o <3588> kosmov <2889> an <302> to <3588> idion <2398> efilei <5368> (5707) oti <3754> de <1161> ek <1537> tou <3588> kosmou <2889> ouk <3756> este <1510> (5748) all <235> egw <1473> exelexamhn <1586> (5668) umav <5209> ek <1537> tou <3588> kosmou <2889> dia <1223> touto <5124> misei <3404> (5719) umav <5209> o <3588> kosmov <2889>

15:20 mnhmoneuete <3421> (5720) tou <3588> logou <3056> ou <3739> egw <1473> eipon <2036> (5627) umin <5213> ouk <3756> estin <1510> (5748) doulov <1401> meizwn <3187> tou <3588> kuriou <2962> autou <846> ei <1487> eme <1691> ediwxan <1377> (5656) kai <2532> umav <5209> diwxousin <1377> (5692) ei <1487> ton <3588> logon <3056> mou <3450> ethrhsan <5083> (5656) kai <2532> ton <3588> umeteron <5212> thrhsousin <5083> (5692)

15:21 alla <235> tauta <5023> panta <3956> poihsousin <4160> (5692) eiv <1519> umav <5209> dia <1223> to <3588> onoma <3686> mou <3450> oti <3754> ouk <3756> oidasin <1492> (5758) ton <3588> pemqanta <3992> (5660) me <3165>

15:22 ei <1487> mh <3361> hlyon <2064> (5627) kai <2532> elalhsa <2980> (5656) autoiv <846> amartian <266> ouk <3756> eicosan <2192> (5707) nun <3568> de <1161> profasin <4392> ouk <3756> ecousin <2192> (5719) peri <4012> thv <3588> amartiav <266> autwn <846>

15:23 o <3588> eme <1691> miswn <3404> (5723) kai <2532> ton <3588> patera <3962> mou <3450> misei <3404> (5719)

15:24 ei <1487> ta <3588> erga <2041> mh <3361> epoihsa <4160> (5656) en <1722> autoiv <846> a <3739> oudeiv <3762> allov <243> epoihsen <4160> (5656) amartian <266> ouk <3756> eicosan <2192> (5707) nun <3568> de <1161> kai <2532> ewrakasin <3708> (5758) kai <2532> memishkasin <3404> (5758) kai <2532> eme <1691> kai <2532> ton <3588> patera <3962> mou <3450>

15:25 all <235> ina <2443> plhrwyh <4137> (5686) o <3588> logov <3056> o <3588> en <1722> tw <3588> nomw <3551> autwn <846> gegrammenov <1125> (5772) oti <3754> emishsan <3404> (5656) me <3165> dwrean <1432>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org